Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA ASHK DURRËS

Dt. 05.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. GANI ASLLAN KAZAZI, ZK 8514,  DURRËS
  2. BUKURIE MAHMUT OSMANI, ETJ, ZK 8514, DURRËS
  3. MYZAFER RIFAT BEGTESHI, ZK 8512, DURRËS
  4. BAHRI SHAQIR QERAMA, BASHKIM SHAQIR QERAMA, ZK 8512, DURRËS

Faleminderit!

DREJTOR

REZART ELMAZI