Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA ASHK DURRËS

Dt. 05.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. ADRIANA RIZA MEMA, IVA SHPETIM MEMA, IV SHPETIM MEMA, ZK 8512,  DURRËS

Faleminderit!

DREJTOR

REZART ELMAZI