Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA E ASHK DURRËS

Dt. 21.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. HASAN ALI DUPI, ZK 8512, DURRËS, DURRËS
  2. ILIR FADIL KONCI, ZK 8512, LAGJIA NR.10, DURRËS

DREJTOR

REZART ELMAZI