Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA E ASHK DURRËS

Dt. 25.08.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ALBANA MERSIN TRUCI, ENDRIT MEMO SKENDULI, SONIDA MEMO SKENDULI, ZK 8511, DURRËS
  2. AHMET QAMIL KONCI, ZK 8512, DURRËS
  3. SHERIF SHABAN BUZIU, ZK 8512, DURRËS
  4. ARBEN SHABAN BUZIU, VIOLETA MYFTAR BUZIU, ZK 8512, DURRËS
  5. AGIM SHABAN BUZIU, ZK 8512, DURRËS

DREJTOR

ARTUR ÇOBANI