Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 07.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. RAIMONDA BRAHIM SALLIU, VASHAJ, ZK 3715, PEQIN, ELBASAN
  2. ARJAN YMER TABAKU, 5 MAJ, ZK 8525, ELABASAN, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI