Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 27.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. HASAN RAMAZAN PISHA, ZK 2654, MENGEL, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI