Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Elbasan

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 07.01.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK-t, ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. VALBONA SHEFIT METO, V. XHUVANI, ZK 8524, ELBASAN
  2. GANI SHERIF TOSKA, GJINUK, BELESH, ZK 1744, ELBASAN
  3. XHEM OSMAN SHABANI, MENGEL, ZK 2654, ELBASAN
  4. TASIM VELI TAFANI, 28 NENTORI, ZK 8523, ELBASAN
  5. AFERDITA SHEFQET NANI, ETJ., 28 NENTORI, ZK 8523, ELBASAN
  6. ISMAIL QAZIM BALA, MENGEL, ZK 2654, ELBASAN
  7. JONUZ IDRIZ LAMI, SKENDERBEJ, ZK 8523, ELBASAN

DREJTOR

KLEVIS XHOXHI