Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Fier

DREJTORIA E ASHK FIER

Dt. 09.03.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. YLVIE HAKIM HYSAJ, SPIRO BRAUSH HYSAJ, ZK 8532, NR PAS. 13/938, FIER

Faleminderit!

DREJTOR

ERVIN BUSHI