Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 28.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. TEFIK FEJZI SOKOLLI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTER
  2. OLLGA THANAS THIMJO, ZK 8542, L.PALORTO, GJIROKASTER

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI