Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 19.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ILIRJAN CAJUP RUSMALI, ZK 2455, LIMAR, KELCYRE

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI