Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 12.06.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. MIHAL KRISTO KIÇO, ANTHULLA DHIMITRI KIÇO, L. 11 JANARI, ZK 8541, BASHKIA GJIROKASTËR
  2. AUREL ABEDIN DOBRO, STOLI MUSTAFA DOBRO, FUSHEBARDHE, ZK 1658, BASHKIA GJIROKASTËR
  3. MIÇO KOÇO BESHO, ARETI PETRO BESHO, ETJ, LABOBE E KRYQIT, ZK 2358, BASHKIA LIBOHOVË
  4. VLADIMIR MUNIR PONDE, DURIME ADEM PONDE, L. DUNAVAT, ZK 8542, BASHKIA GJIROKASTËR

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI