Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 12.11.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. VILI HARALLAMB STEFA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
2. ISMAIL ASLLAN ÇEKA, ZK 8552, L NR 5, KAVAJË
3. SELIM RAMAZAN ÇELHYKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
4. FERDINAND LLAZAR MITRUSHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
5. IKBALE SULEJMAN KORRIKU, ZK 8551, L NR 1, KAVAJË
6. AGRON HAKI BYLYSHI, ZK 1791, GOLEM, KAVAJË
7. TODI BARI STERJO, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DREJTOR

YLBER NURÇJA