Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 19.12.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. MEHMET SALI QELA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 2. GANI LUTFI HOVI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 3. SKENDER RASIM SINELLA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 4. FEHMI ISUF SINELLA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 5. ABDURRAHIM MEHMET SEDIJA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 6. DHIMITER BUSH SHKURTI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 7. MEHMET RRAHMAN JAUPI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 8. BIKU SHEFIK MURATI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 9. ALMA RAMZI BODLLI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 10. SHERBET RUSTEM SHIMA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 11. MERITA ZENEL AGUSHI, MARSIDA, NAMIRA, NAMIR AGUSHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË
 12. SABRI BAJRAM VRAPI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË
 13. BURIM ASTRIT CARA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

DREJTOR

YLBER NURÇJA