Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 22.01.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. KUJTIM LATIF ÇELA, ZK 8552, NR PAS. 1/505/1, KAVAJË, KAVAJË
  2. ARBEN NURI GJINI, ZK 3234, ROGOZHINË, RROGOZHINË

DREJTOR

YLBER NURÇJA