Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 03.03.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. QEMAL ASIM ARKAXHIU, ZK 8551, KAVAJË
  2. MEHMET PETRIT KADIU, ZK 8552, KAVAJË
  3. SHPRESA SHABAN HYKA, ZK 8552, KAVAJË
  4. HYSEN MUHAMED DAJSINANI, ZK 8552, KAVAJË
  5. SABRIJE, GANI, SULEJMAN MISIRI, ZK 8552, KAVAJË
  6. ISMET MIFTAR MISIRI, ZK 8552, KAVAJË

DREJTOR

YLBER NURÇJA