Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 29.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. HAMDI HAXHI KYÇYKU, ZK 2984, NR.PAS. 112/14/1, PLASË, MALIQ
2. ILIRJAN ALI BELULI, ZK 2984, NR PAS. 108/30/10, PLASË, MALIQ
3. STAVRI FEJZI NURE, ZK 2984, NR PAS. 112/99, PLASË, MALIQ
4. LUAN ILMI KYÇYKU, ZK 2984, NR PAS. 142/20, PLASË, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI