Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 07.11.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. JORGO NEXHIM QAJA, ZK 2984, NR.PAS. 137/4, PLASË, MALIQ
2. REFAT QAMIL BELUL, ZK 2984, NR PAS. 109/25, PLASË, MALIQ
3. ROBERT BEKTASH ARAPI, ZK 2984, NR PAS. 142/1, PLASË, MALIQ
4. THANAS JASHAR KORO, ZK 2984, NR PAS. 112/108, PLASË, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI