Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 21.01.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. STAVRION VANGJYSH LAKO DHE BASHKEPRONARE, ZK 8562, NR.PAS. 4/14/1, LAGJIA NR 4, KORÇË
  2. HASAN XHEVIT LUSHI, ZK 2984, NR.PAS. 112/51/52, PLASE, MALIQ
  3. GELJAN FLUTURAK PASHAJ, ZK 2984, NR.PAS. 137/61, PLASE, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI