Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 20.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ILIRJAN AKI KORO, FSHATI PLASE ,ZK 2934, NR.PAS. 112/110, MALIQ, KORÇË
  2. ARTJAN PETREF NANA, VITHKUQ ,ZK 3790, NR.PAS. 256/1001, KORÇË, KORÇË

DREJTOR

NADA BANDILLI