Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korcë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË

Tiranë, më 28.03.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

Faleminderit!

DREJTOR

KLAJDI TËROVA