Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 19.07.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. ANA & STAVRI GJERGJI BURDA, ZK 8562, RR.DHORKË SHALLO L.3 , KORÇË

DREJTOR

NADA BANDILLI