Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 28.08.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. LORETA STAVRI MUSHKA, ZK 8561, RR.VETERANËVE L.12, KORÇË
1. SHERIF RAMADAN HOXHALLI, ZK 2984, FSHATI PLASË, BASHKIA MALIQ, KORÇË

DREJTOR

NADA BANDILLI