Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 03.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. HAMDI ZEQIR ISUFI, ZK 2984, NR.PAS. 141/51, PLASË, MALIQ
2. EVA ABAZ BLUSHI, ZK 1446, NR. PAS. 109/1001, DARDHË
3. GËZIM SKËNDER XHAÇI, ZK 1187, NR. PAS. 7/116, DEVOLL

DREJTOR

NADA BANDILLI