Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 11.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

1. DYLBER RAMADAN ZENGO, ZK 2984, NR.PAS. 141/27, PLASË, MALIQ

DREJTOR

NADA BANDILLI