Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Krujë

DREJTORIA E ASHK KRUJË

Dt. 13.07.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KRUJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR nr_dosje EMER ATESI MBIEMER QARKU Bashkia
1 195 SABAHETE REXHEP MEMA DURRES KRUJE
2 145 ISMAIL ISMAIL DANA DURRES KRUJE

DREJTOR

TOLJON MIHALAJ