Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Krujë

DREJTORIA E ASHK KRUJË

Dt. 29.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KRUJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. REFAT SHABAN BAKIU, ZK 8621, KRUJE
  2. SILVANA ANTON NAQELLARI, ZK 1664, KRUJE
  3. SOKOL EMIN GOCI, ZK 8621, KRUJE
  4. HAKI LIMAN BALLIU, ZK 1425, KRUJE
  5. FISNIK MYRTEZA GUNI, ZK 8621, KRUJE
  6. GAZMIR HAJDAR DEMERXHIU, ZK 1664, KRUJE

DREJTOR

ALFRED VOGA