Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Krujë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KRUJË

Tiranë, më 02.04.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Krujë bën afishimin publik për qytetarët për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion listen emërore, planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre.

    1. HYRJET FUAT HASANI
    2. BLERIM RAM XHEPA
    3. RIZA RESHIT MASHA
    4. SULEJMAN BAKI LLOTI
    5. HAXHI GANI HERRI

Faleminderit!

DREJTOR

TOLJON MIHALAJ