Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 13.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI       TRUALLI   FUNKSIONAL TË DHËNAT E
SUBJEKTIT
VENDODHJA                                 E OBJEKTIT
Sipërfaqja   
(m²)
Nr.i
pasurisë
Sipërfaqja       (m²)  Zona Kadastrale Emër/
Atësi Mbiemër
 Bashkia Qyteti/
Fshati
1 132.29 2/33 300 1347 Ardit
Osman Arifaj
Tropojë Bjram
Curri
2 103.83 2/7 300 1617 Mark
Prel Progni
Tropojë Fierzë
3 155.32 1/53 300 1617 Sami
Bajram Dushaj
Tropjë Fierzë
4 97.49 516 300 2244 Arif
Osman Meshi
Has Kosturr
5 81.8 423/2 300 2244 Adem
Gjem Meshi 
Has Kosturr
6 96.88 2/161/2 300 2282 Musa
Ismail Peka
Has Krumë
7 114.79 2/115 300 2282 Ramiz
Xhelil Peka
Has Krumë
8 93.01 2/23 300 2282 Veli
Adem Peka 
Has Krumë
9 107.55 2/247/2 300 3425 Zylfi
Zenel Muja
Kukës Shtiqën
10 92.75 605/3 300 3490 Sadijk
Tahir Aliaj
Tropjë Sopot
11 40.14 20/6 300 3794 Mustaf
Ismail Sokoli
Has Vlahën 
12 119.6 20/9 300 3794 Isuf
Ismail Sokoli
Has Vlahën
13 177.28 31/226 300 3821 Isuf
Din Cenalia
Has Vranisht
14 132.31 62/2/2 300 3971 Asllan
Rrustem Muhametaj
Tropojë Rrogam

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU