Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 13.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT  VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja
(m²)
Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²)  Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër  
Bashkia
Qyteti/ Fshati
1 100.57 276/3 300 3425 Abdyl Halil Beqiri , Hajrie
Bajram Beqiri
Kukës Shtiqën
2 109.9 18/2 300 2283 Ali Rustem Geca , Gjyke Halit
Geca
Has Krumë Fshat
3 73.23 2/16 300 2282 Artan Rexhep Peka , Flora Bajram
Peka
Has Krumë
4 185.66 10/19 300 2282 Asllan Man Dida , Manushaqe
Sahit Dida
Has Krumë
5 31.42 101/33 200 2602 Astrit Sejdi Kurtzmalaj  Tropojë Markaj
6 152.54 10/68 300 1347 Azem Shpend Gjongecaj Tropojë Bajram Curri
7 132.91 10/71 217.95 2878 Eduard Mirash Mrishaj , Almona
Azgan Memia
Tropojë Paqe
8 96.31 51/9 300 3794 Gëzim Latif Kovaçi , Nurie Latif
Kovaçi 
Has Vlahën
9 72.12 51/13 300 3794 Halil Shaqir Kovaçi , Zhuje
Selman Kovaçi
Has Vlahën 
10 140.5 20/8 300 1993 Hysen Ismajl Gjokmakaj, Sebie
Bajram Gjokamakaj
Tropojë Jaho Salihi
11 53.5 11/165 278.58 1347 Ilir Abedin Berisha  Tropojë Bajram Curri
12 107.72 10 300 2878 Lirije Sadri Pjeternikaj Tropojë Paqe
13 102.19 50/17 300 2878 Shiqer Ismajl Dega , Farie Isuf
Dega
Tropojë Paqe
14 39.6 3/105/2 246.72 1347 Zeqir Ali Kajtazi , Xhevahire
Osman Kajtazi
Tropojë Bajram Curri
15 63.79 50/9 300 2878 Avdi Ismajl Dega , Hajrie Ram
Dega
Tropojë Paqe

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU