Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 04.03.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja
(m²)
Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²) Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër Bashkia Qyteti/ Fshati
1 104.27 Oct-50 300 3634 Xhevahir Hamit Qerkezi ,Kujtesa
Salih Dautaj
Has Tregtan
2 23.52 11/146 23.52 1347 Ruke Bjaram Mustafaj Tropojë Bajram Curri
3 151.09 11/166/2 300 1347 Abedin Ahmet Berisha ,Naime
Ibrahim Berisha
Tropojë Bajram Curri
4 105.08 360 300 1276 Lin Pjeter Gjoni, Frange Martin
Zefi
Tropojë Fhushe-Lume
5 74.23 Feb-97 300 1617 Pashk Nik Aliaj, Lena Brahim
Aliaj
Tropojë Fierzë
6 110.28 6 300 2403 Besim Pal Malaj , Valdete
Muharrem Malaj
Tropojë Lekbibaj
7 112.87 343/2 300 2812 Rasim Mehmet Disha Humbe Ali
Disha
Kukës Novosej
8 81.6 462/2 300 2812 Qazim Selim Noka Nadire Muharrem
Noka 
Kukës Novosej
9 51.26 344/1 300 2812 Mirdash Rasim Disha Filxhane
Adem Disha
Kukës Novosej
10 177.6 2/315 300 3425 Farije Rasim Ademi Kukës Shtiqën
11 96.76 4/225 300 3425 Fatmir Hamdi Shehu Baftie  Ram Shehu  Kukës Shtiqën

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU