Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 06.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


NR. OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja
(m²)
Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²) Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër Bashkia Qyteti/ Fshati
1 174.13 3/50/2 300 1819 Agron Ruzhdi Sopaj Kukës Gostil
2 106.07 20/8 300 3703 Akil Çel Hysaj Tropojë Valbonë
3 80.39 20/7 300 3703 Artist Çel Hysaj Tropojë Valbonë
4 161.83 17/39 300 2283 Alfred Ajet Sheta, Hadije Zek
Sheta
Has Krumë Fshat
5 114.78 1/14/2 174.98 1347 Aurel Ilirjan Byberi, Eranda
Thoma Byberi
Tropojë Bjaram Curri
6 173.2 2/96 300 2282 Dem Rexhep Peka, Nurije Tahir
Peka
Has Krumë
7 87.53 11/25/2 300 2282 Imer Miftar Peka , Fadile Bajram
Peka
Has Krumë
8 90.27 2/103/2 300 2282 Miradin Ali Peka, Elona Enver
Peka 
Has Krumë
9 101.55 42/12 300 2797 Murat Haxhi Kurti Has Nikoliq
10 91.46 1/33 300 2170 Zyhra Uke Dollapaj Tropojë Koçanaj

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU