Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kukës

DREJTORIA E ASHK KUKËS

Dt. 18.06.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR. OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TË DHËNAT E SUBJEKTIT VENDODHJA E OBJEKTIT
Sipërfaqja
(m²)
Nr.i pasurisë Sipërfaqja (m²) Zona Kadastrale Emër/ Atësi Mbiemër  
Bashkia
Qyteti/Fshati
1 111.96 31/176 300 3821 Abedin Rizan Cenalia, Sofije
Bajram Cenalia.
Has Vranisht
2 105.2 Jan-50 300 1577 Imer Syl Dushaj Tropojë Dushaj
3 75.57 1/106 154.09 1347 Bedri Mic Gjyriqi Tropojë Bajram Curri
4 118.04 26/1/2 300 1503 Astrit Selim Hasandoçaj,     Skënder Selim  Hasandoçaj, Tropojë Dojan
5 78.54 252/1/2 300 3944 Man Bajram Vukaj  Tropojë Zogaj

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU