Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 21.11.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. NIKOLL MARK KOLA, SHALJANEVE, ZK 1987, BASHKIA LEZHË, LEZHË
  2. VALENTIN KOL HIDRI, SELITE, ZK 3295, BASHKIA KURBIN, LEZHË
  3. ANTON LLESH GJOKA, FUSHEKUQE, ZK 1673, BASHKIA KURBIN, LEZHË

DREJTOR

ARIS MEMA