Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 09.06.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. REGJINA LAZER ZOGU, ZK 1843, GRAMSH, LEZHE
  2. NURI KUDRI MJESHTRI, ZK 1875, GRYKE MANATI, LEZHE
  3. GJEK KOL PREKAJ, ZK 1673, FUSHE-KUQE, LEZHE
  4. TOM ZEF ZEFI, ZK 1843, GRAMSH, LEZHE

DREJTOR

ARIS MEMA