Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 19.06.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ARTAN ANDREA DIDA, ZK 3901, ZEJMEN, LEZHE

DREJTOR

ARIS MEMA