Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 30.06.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. MARK DODË PËRNOKAJ, ZK 8631, L. VAROSH, LEZHE
  2. PETRIT MUS CUBAJ, ZK 1085, BALLDRE I VJETËR , LEZHE
  3. ALFRED HIL GJONI, ZK 3202, RRABOSHTË, LEZHE
  4. BARDHOK PRENG GJINAJ, ZK 3874, SELITË, MIRDITË

DREJTOR

ARIS MEMA