Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 15.07.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

Nr Nr. prot.  Data Emri Atësia Mbiemri Qarku Bashkia Adresa Adresa
1 201 23.10.2018 GJOK GJON   NDOKA LEZHE LEZHE BALLDRE ISH – FRUTORE
2 284 26.11.2018 GJERGJ NIKOLL PRENDI LEZHE LEZHE SHEHER SHEHER
3 295 03.12.2018 GJERGJ NIKOLL PRENDI LEZHE LEZHE SHEHER SHEHER
4 393 22.01.2019 ARMANDO MARTIN NDOJA LEZHE KURBIN LAÇ LAÇ
5 440 04.02.2019 DRITAN FRAN GJOKA LEZHE LEZHE GRYKE-LUMI GRYKE-LUMI

DREJTOR

ARIS MEMA