Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

DREJTORIA E ASHK SHKODËR

Dt. 06.08.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK SHKODËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ALEKSANDER RROK RAKAJ, ZK 1237, MALESI E MADHE
  2. SELIM SHAQIR LOHJA, ZK 2220, MALESI E MADHE

DREJTOR

ILIR DIBRA