Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tepelene

DREJTORIA E ASHK TEPELENE

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK TEPELENE bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. PERIKLI MEMO GUGA, ZK 3057, PROGONAT, TEPELENE

Faleminderit!

DREJTOR

PELLUMB MILORI