Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë Rurale 1

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 1

Tiranë, më 23.01.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. RUKIJE RAMAZAN STAFA, BEDRIJE RAMAZAN SAMARXHIU, ZK 2294, FARKË, TIRANË
  2. SERAN HYSEN MAÇI, ZK 1605, DAJT, TIRANË
  3. SEFER HAMDI DOKA, ZK 3426, TUFINË, TIRANË
  4. , ZK , , TIRANË

DREJTOR

RISENA XHAJA