Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 02.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. KRENAR ESAT NGUCAJ, L. BASHKIMI, ZK 8604, BASHKIA VLORË, QARKU VLORË
  2. MERITA NURI ARAPI, VLADIMIR RUBO ARAPI, L. PAVARSIA, ZK 8602, BASHKIA VLORË, QARKU VLORË
  3. ADMIRAL DEMO DEMAJ, EFTALI BEGE DEMAJ, ARMEN, ZK 1093, BASHKIA SELENICE, QARKU VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

BILBIL ALIAJ