Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 30.07.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. LILO AMIT AGALLIU, MJAFTIME FEMI AGALLIU, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE

  2. RAIMOND OSMEN HARUNI, ZK 1060, BABICE E MADHE, VLORE
  3. KASEM ZEQIR HITAJ, ZK 8601, 4 HERONJTE, VLORE

  4. SKENDER HARIS LAMAJ, FERDINAND SKENDER LAMAJ, ZK 8605, OSMAN HAXHIU, VLORE
  5. THODHORI GRIGOR BOLLANO, JENOVEFA THODHORI BOLLANO, LEFTER THODHORI BOLLANO, ZK 1481, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

JURGEN PILAKTI