Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 09.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. ARISTIDH KOSTË QESARI, ZK 1952, HIMARË , VLORË
  2. MAKSIM HALIL RAMOHITAJ, ZK 3621, TRAGJAS, VLORË
  3. RESMI LUTO MELI, ELENI SULO MELI, ZK 8601, 15 TETORI , VLORË
  4. CIKO NIKO KALLUSHI, VASILLO NIKOLLA KALLUSHI, ZK 1952, HIMARË , VLORË
  5. SHEFIT QERIM SHAKOHOXHAJ, SHAZIME QAMIL SHAKOHOXHAJ, ZK 3823, VRANISHT, HIMARË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ