Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 28.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. NINO MILO BOCI, KATINA GOGO BOCI, ZK 2960, HIMARE, HIMARE
 2. LLUKE MITI NIKOLLARI , ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 3. LLUKE MITI NIKOLLARI , ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 4. VASIL MARKO MENIKO, JANI MARKO MENIKO,KSANTHIPI MARKO RAPO, ZK 1952, HIMARE, HIMARE
 5. DHIMITRAQ PAVLLO BOLLANO, MARIJE MIHAL BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 6. THOMA HARILLA GJOMEMO, RODHOTHEA JANI GJOMEMO, ZK 1982, HIMARË, HIMARË
 7. KRISTOFOR NAKO GJOMEMO, LIRIJA TASO GJOMEMO, ZK 1982, HIMARË, HIMARË
 8. PANDELI MITI BALLIU, LILJANA JANI BALLIU, ZK 2639, NJ. ADMINISTRATIVE SHUSHICË, VLORË
 9. TAFIL IDRIS GUMAJ,SHAZE SALI GUMA, ZK 3285, SELENICË, SELENICË
 10. THOMA PILO GOLEMI, MARJETA MILTJADH GOLEMI, ZK 8603, VLORË, VLORË
 11. BASHKIM MALIQ NURCE, MARIKA HEKURAN NURCE, ZK 8601, VLORË, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ