Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. SEHIT SULEJMEN KASHURI, HAKO ADEM KASHURI, ZK 8605, Rr. OSMAN HAXHIU, VLORË
 2. ESMERE REXHEP LLESHI, ZK 8601, Rr. 4 HERONJTE, VLORË
 3. ARQILE THEODHOR MONE, MAJLINDA JORGJI MONE, ZK 8603, Rr. DËSHMORET, VLORË
 4. ROLAND ISUF CUFAJ, LEONORA NDONI CUFAJ, ZK 8601, Rr. 15 TETORI, VLORË
 5. ARDIAN MERKUR MERKURI, ANILA ANDON KONGJINI, ZK 2960, PILUR, HIMARË
 6. ANDON PETRO PRIFTI, SANIJE HAMZO PRIFTI, ZK 2476, LLAKATUND, VLORË
 7. ANDON PETRO PRIFTI, SANIJE HAMZO PRIFTI, ZK 2476, LLAKATUND, VLORË
 8. ANI FITIM DANAJ, BESA ARAP DANAJ, ZK 2476, LLAKATUND, VLORË
 9. NEVEZAT MATUSH STRATAJ, MANUSHE GANI STRATAJ, ZK 2046, KALLARAT, HIMARË
 10. KOZMA MITI TIKAJ, MARINA PILO TIKAJ, ZK 1039, ARMEN, SELENICË
 11. AGIM HAMIT HARUNI, MARSELA IMER HARUNI, ZK 1060, BABICE E MADHE, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ