Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 06.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. REIZ MAZE FILAJ, SELENICE, PICAR
  2. DEMIR GJYSHO HALILAJ, SELENICE, PICAR
  3. ALTIN ARSHI RAMAJ, SELENICE, PICAR
  4. SAMI QAZIM IZETAJ, SELENICE, PICAR
  5. CENO NURI LALAJ, SELENICE, PICAR
  6. SYRJA GJYSHO HALILAJ, SELENICE, PICAR
  7. BASTRI FEJZI BINAJ, SELENICE, PICAR
  8. ARSHI NASHO RAMAJ, NURE DEMIR RAMAJ, SELENICE, PICAR

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN ALMADHI