Përfundon regjistrimi fillestar në Roskoveci, gati Bashkia Fier

DREJTORIA E PËRGJITSHME E KADASTRËS

Dt. 19.04.2021

AFISHIM

Pas disa muajve në terren dhe në zyrë është bërë e mundur nga Kadastra Shqiptare regjistrimi fillestar i tokave bujqësore, zona kadastrale 3196, Roskovec. Kjo njësi administrative ka 5173 pasuri. Darzeza, zona kadastrale me 3490 pasuri ka përfunduar konsultimin publik dhe brenda pak kohe do të jetë gati për të aplikuar qytetarët për tu pajisur me dokumnetë pronësie. Me mbylljen edhe të kësaj zonë kadastrale përfundon në Fier procesi i regjistrimit të tokave bujqësore.
Të gjithë AMTP mbajtësit të cilët gjejnë emrin në listën bashkëlidhur, të apikojnë në portalin e-albania për të tërhequr certifikatën e pronësisë.

 
Më poshtë do të gjeni të publikuar listën e plotë.