Publikohet lista emërore e subjekteve që posedojnë apartamente dhe ambjente me funksion social – ekonomik në ndërtimet pa leje dhe shtesat e ngritura nga shoqëria HAWAI–ALB në qarkun e Tiranës

Në zbatim të VKM-së nr. 439 datë 02.07.2014 “Për përcaktimin e procedurave të legalizimit të ndërtimeve pa leje, shtesave anësore apo në lartësi, të ndërtuara nga shoqëria HAWAI – ALB. Sh.p.k”, drejtoritë e ALUIZNI-t Tirana 1 dhe Tirana 2 kanë përfunduar procesin e evidentimit të subjekteve që posedojnë apartamente apo njësi shërbimi në pallatet e ngritura nga shoqëria HAWAI-ALB. Në vijim gjenden listat sipas evidentimit. Janë të lutur subjektet e interesuara që për çdo paqartësi, apo plotësim informacioni të paraqiten pranë drejtorive të sipërpërmëndura..

 

LISTA 1

LISTA 2