Regjistrimi Fillestar

JEPI VLERË PRONËS TËNDE, REGJISTROJE!

Regjistrim fillestar është procesi i cili konsiston ne regjistrimin për herë të parë të pasurise së paluajtshme ne regjistrin e te dhenave te pasurise sipas percaktimit ligjor te parashikuar  ne ligjin 111/2018 ‘’Per kadastren’’ dhe neni 192 te Kodit Civil. Pra pasuria e paregjistruar me pare pas ketij regjistrimi ka nje në kartele pasurie ku pasqyrohen te gjithe te dhenat e pasurise, pra  e drejta e pronesise dhe te drejtat reale te cilat lidhen me pronen dhe pasqyrimi i saj ne  hartën kadastrale duke respektuar kufijte ligjore bazuar ne titullin e fitimit te pronesise.

PËRSE DUHET REGJISTRUAR PRONA? 

  • Që ajo te njihet zyrtarisht në cdo kohë dhe nga cdo institucion apo individ.
  • Që ju të keni mundësi ta dispononi sipas dëshirës (shitje, shkëmbim, dhurim etj.).
  • Që ju të jeni plotësisht i sigurt dhe i ligjshëm në zotërimin e saj brez pas brezi.

Prona e paregjistruar është pronë e “ngrirë”. Me të nuk mund të bëni asnjë veprim.

Duke e regjistruar, prona juaj behet “aktive”.

LISTA E AKTEVE TË PËRFITIMIT TË PRONËSISË SIPAS NENIT 193 TË KODIT CIVIL

  1. Kontratat për kalimin e pronësise së sendeve të paluajtshme dhe aktet për pjestimin vullnetar të tyre;
  2. Kontratat me të cilat krijohen, njihen, ndryshohen ose pushojnë të drejta pronësie mbi sendet e paluajtshme, të drejta uzufrukti, perdorimi e bujtjeje, emfiteoze e servituti e të drejta të tjera reale;
  3. Aktet me të cilat hiqët dorë nga të drejta pasurore.
  4. Vendimet e gjykatave me të cilat njihet cilësia e trashëgimtarit dhe fitohet pasuria e trashëguar;
  5. Aktet me të cilat krijohet një shoqëri ose një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme ose gëzon të drejta të tjera reale mbi to;
  6. Vendimet e gjykatave ose organeve kompetente shtetërore që përkatësisht përmbajnë fitimin ose njohjen e pronësisë mbi pasuritë paluajtshme, pjestimin e pasurive të paluajtshme ose që deklarojnë të pavlefshme veprimet juridike për kalimin e pronësisë të regjistruar më parë rregullisht, si dhe aktet e përmbarimit gjyqesor për sekuestrimin e pasurisë së paluajtshme ose shitjen ne ankant te tyre.

* vërtetimi gjyqësor i faktit të pronësisë, pas datës 1.11.1994, nuk regjistrohet.

Lista e Akteve të fitimit të Pronësisë

Për më shumë informacion lexoni në listën e pyetjeve më të shpeshta lidhur me regjistrimin fillestar!