Shërbime Publike

Kartelat informative


Lëshimi i lejes së legalizimit


Lëshimi i kopjeve të njehësuara të dokumenteve tekniko-ligjore


Lëshim Vërtetimi për “Aplikim për legalizim të objektit informal”


Për kalimin e pronësisë së objektit të ndërtuar përpara vitit 1991

 

Formularet e Aplikimit


APLIKIM PËR LEGALIZIM


LËSHIM KOPJE DOKUMENTACIONI


VËRTETIM PËR APLIKIMIN PËR LEGALIZIM

(aplikoni online në e-albania.al duke klikuar këtu)

PËR KALIMIN E PRONËSISË SË OBJEKTIT TË NDËRTUAR PARA ’91