Shërbime Kadastrale

Shërbime e-albania

Aplikim për regjistrimin e përkohshëm i karabinasë

Aplikim për regjistrimin e titujve në përdorim

Aplikim për regjistrimin e kontratave të shitjes

Aplikim për verifikimin online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

Aplikim për kalimin e regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar

Aplikim për kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

Aplikim për regjistrim të kontratës së shitjes, shkëmbimit, ose dhurimit, me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme

Aplikim për regjistrimin e akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale

Aplikim për regjistrimin e akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta

Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ

Aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 – 10.000.000 lekë

Aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1.000.000 lekë

Aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

Aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

Aplikim për regjistrim të kontratës së dhurimit

Aplikim për regjistrim të marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

Aplikim për regjistrim të pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues

Aplikim për regjistrim të prokurës

Aplikim për regjistrim të të drejtës së parablerjes

Aplikim për regjistrim të vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë

Aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ASHK-ja

Aplikim për regjistrimin përfundimtar të ndërtimeve të reja

Aplikim për regjistrimin përfundimtar të ndërtimeve të reja

Aplikim për regjistrimin e aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor

Aplikim për regjistrimin e aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme

Aplikim për regjistrimin e kontratës së qirasë apo të nënqirasë

Aplikim për regjistrimin e kontratës së shkëmbimit

Aplikim për regjistrimin e lejes së ndërtimit

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë

Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

Aplikim për lëshim vërtetim pronësie Dokumentacioni i nevojshëm

Aplikim për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

Aplikim për lëshimin e një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë

Aplikim për regjistrim të aktit të trashëgimisë

Aplikim për regjistrim të kërkesë padisë

Aplikim për regjistrim për heqje dorë nga pronësia

Aplikim për regjistrim /ndryshim/ shuarje servituti

Aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ASHK-ja

Aplikim për regjistrim të aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit

Aplikim për dhënie të informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)

Aplikim për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme

Aplikim për konsultim të kartelës së pasurisë së paluajtshme

Aplikim për korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

Aplikim për korrigjim gabimesh në kartelë

Aplikim për lëshim certifikate pronësie

Aplikim për korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme

Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal

Ankesë dhe trajtim i dosjes me specialistin përkatës pranë ATP

Aplikim për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të dosjes

Marrje fletë projekti

Marrje dosje pronësie

Marrje Gen-plan (A3/A4)

Rivlerësimi i pasurisë

Regjistrim i pjestimit të pasurisë së paluajtshme me vendim gjykate/ apo marrëveshje noteriale

Regjistrim i uzufruktit

Regjistrim i kontratës së qerasë për pasuritë bujqësore, me afat mbi nëntë vjet
Regjistrim i legut

Regjistrim i kontratës së enfiteozës

Regjistrim i hipotekës gjyqësore – për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, deri në 1.000.000 lekë

Regjistrim i hipotekës gjyqësore – për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, nga 1 000.000 – 10 000 000 lekë

Regjistrim i hipotekës gjyqësore – për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, mbi 1.000.000 lekë

Regjistrim i kontratave të tjera të hipotekës

Regjistrimi i cedimit (kalimit ) të hipotekës

Regjistrim i barrës hipotekore në favor të administratës tatimore, ose doganore

Regjistrimi i lejes së zhvillimit

Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në regjistrimet e mëparshme

Regjistrimi i sekuestros mbi pasurinë

Regjistrimi i rentës jetore

Regjistrim i legut

Saktësim i kufijve të pasurisë tokë

Saktësim i kufijve të pasurisë ndërtesë

Rilevim/Verifikim në terren i pasurisë

Hartim i planit të rilevimit

Lëshim kopje të planshetës të hartës kadastrale

Pozicionim i veprës infrastrukturore

Regjistrim i pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë